25 lat doświadczenia
Ponad 500 obiektów

Obowiązek informacyjny wobec pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną/umowę o pracę

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w  „Trasko-Inwest” sp. z o.o. – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/umowę cywilnoprawną.

 

 

1. Administrator danych

Dane osobowe kandydata/ki w do pracy na niniejsze stanowisko (Kandydat) będą przetwarzane przez „ Trasko- Inwest” sp. z o.o. w Ostrzeszowie, adres do korespondencji: al. Wolności 13, 56-500 Ostrzeszów.

2. Inspektor Ochrony Danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych Kandydatów w „Trasko-Inwest” sp. z o.o. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Kandydaci mogą kontaktować się bezpośrednio:

1)       Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@trasko.pl

2)       Drogą pisemną pod adresem siedziby „Trasko-Inwest” sp. z o.o. podanym powyżej z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych"

3.  Cele i czas przetwarzania danych osobowych Kandydatów

Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

- wyłącznie na stanowisko, na które aplikuje Kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres trzech miesięcy do czasu podpisania właściwej umowy o pracę;

- jeżeli Kandydat wyrazi odrębną zgodę na umieszczenie jego zgłoszenia w bazie kandydatów do pracy w „Trasko-Inwest” sp. z o.o., również na inne, podobne stanowiska w „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,  przez okres 1 roku.

4. Podstawy prawne przetwarzanych danych osobowych

„Trasko-Inwest” sp. z o.o.,  prosi o podanie w zgłoszeniach rekrutacyjnych wyłącznie:

1)       Informacji wynikających z przepisów prawa pracy, w tym informacji o posiadanych uprawnieniach lub okolicznościach szczególnych, jeżeli ich posiadanie / spełnienie jest wymagane szczególnymi przepisami prawa do wykonywania pracy na tym stanowisku;

2)       Informacji kontaktowych niezbędnych do ewentualnego zaproszenia Kandydatów do dalszego etapu rekrutacji (jako prawnie uzasadnionego interesu „Trasko-Inwest” sp. z o.o., oraz Kandydatów).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zaproszenie Kandydata do dalszego procesu rekrutacji lub może mieć wpływ na wynik weryfikacji Kandydata pod względem spełniania warunków formalnych na rekrutowane stanowisko.

Jeżeli Kandydat zdecyduje, że chce zamieścić w swoim zgłoszeniu informacje dodatkowe, przekraczające zakres wymaganych informacji wskazany w ogłoszeniu, jest zobowiązany zamieścić w swoim zgłoszeniu zgodę następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych „Trasko-Inwest” sp. z o.o., z siedzibą w Ostrzeszowie."

Jeżeli Kandydat nie zamieści ww. zgody i nie uzupełni jej na dalszym etapie rekrutacji, najpóźniej przed pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym, jego zgłoszenie zostanie niezwłocznie skasowane, a Kandydat będzie zobowiązany dostarczyć nowe zgłoszenie zawierające wyłącznie informacje wskazane przez „Trasko-Inwest” sp. z o.o., w ogłoszeniu.

5. Ujawnianie danych osobowych Kandydatów

„Trasko-Inwest” sp. z o.o.,  nie udostępnia danych osobowych Kandydatów innym administratorom, chyba że taki obowiązek został nałożony na „Trasko-Inwest” sp. z o.o., na mocy przepisów prawa.

Jeżeli Kandydat wyraził zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie kandydatów do pracy, zgłoszenie rekrutacyjne Kandydata może zostać zweryfikowane przez „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,  pod względem rekrutacji przeprowadzanych na potrzeby innych spółek „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,. Zanim jednak „Trasko-Inwest” sp. z o.o., udostępni zgłoszenie rekrutacyjne innej spółce „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,, skontaktuje się z wybranymi Kandydatami i poprosi o zgodę na przekazanie zgłoszenia.

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Kandydat ma prawo:

1)       Cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata przed jej cofnięciem, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem wyrażonej zgody nadal pozostaje legalne, lecz w momencie cofnięcia zgody „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,  jest obowiązana zaprzestać ich przetwarzania (art. 7 RODO);

2)       Żądać od „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,  informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Kandydata. Jeżeli dane o Kandydacie są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Kandydatowi prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Kandydata oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);

3)       Sprostować dane osobowe dotyczące tego Kandydata. Jeżeli Kandydat uzyska informację o tym, że jego dane osobowe przetwarzane przez „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,  są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma on prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);

4)       Żądać usunięcia danych osobowych Kandydata, przy czym jeżeli Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (art. 17 RODO);

5)       Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

  1. Kandydat kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,  będzie weryfikowała ich prawidłowość;
  2. Kandydat kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,;
  3. „Trasko-Inwest” sp. z o.o., nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Kandydatowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  4. Kandydat wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,  co do zasadności sprzeciwu;

6)       Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Kandydata w prawnie uzasadnionych celach „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,;

7)       Przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Kandydata, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Kandydata administratorowi (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw, Kandydat powinien wysłać pismo lub e-mail na dane do korespondencji podane w pkt 1, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie w piśmie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu z Kandydatem na etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości Kandydata lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie Kandydat chce skorzystać (byłoby najlepiej, gdyby to był numer telefonu).

7. Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Kandydat ma prawo wnieść skargę do PUODO na „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,  w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa, że „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,  przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw. 

„Trasko-Inwest” sp. z o.o., dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką ochronę danych osobowych Kandydatów oraz pomoc w realizacji ich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego jeżeli doszło do zdarzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które niepokoi Kandydata, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych „Trasko-Inwest” sp. z o.o.,, który udzieli wszelkiej pomocy i wyjaśnień, jak również sam podejmie działania wyjaśniające, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

ZAPYTAJ - DORADZIMY

Zadzwoń: +48 62 732 20 00

Napisz: invest@trasko.pl

© 2021  |  TRASKO INVEST sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK
plenderu